Archive for the 'Malayalam' Category

സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (2022 01 24)

asan-rajayogam

unny-87

cvb-uparodham

nb-2020-04

പ്രതികരണങ്ങൾ ഫോറത്തിൽ എഴുതുക: https://forum.sayahna.org

  1. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂൺ ഡൈജസ്റ്റ് 87 ―
  2. എൻ ഭട്ടതിരി: കലിഗ്രഫി 2020 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ―
  3. സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ: ഉപരോധം (നോവൽ)
  4. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (വിവ: കുമാരൻ ആശാൻ): രാജയോഗം
  5. സഞ്ജയൻ: അദ്ധ്യാപകന്റെ ആവലാതി
  6. സി ജെ തോമസ്: മന്ദസ്മിതപ്രസ്ഥാനം
  7. പി കൃഷ്ണദാസ്: ഏകാന്തത, ഉന്മാദം, മരണം: ചില കുറിപ്പുകൾ
  8. എം കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം

സായാഹ്ന സ്വതന്ത്ര പ്രകാശന അവാർഡ്

മികച്ച സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് ‘സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍’ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനസ്ഥാപനമായ ‘സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍’ മലയാളത്തിലെ മികച്ച സാഹിത്യ രചനയ്ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുന്നു. ഈ ആഗസ്റ്റ്‌ മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സായാഹ്നയുടെ വെബ് ജേര്‍ണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രചനയ്ക്കായിരിക്കും സമ്മാനം. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഇടത്തെ, അതിലെ വീര്യവും വീഴ്ചയും ആശയും സ്വപ്നവും എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന രചനകളെയും എഴുത്തുകാരെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം രചനകളെയും എഴുത്തുകാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രബന്ധം, മികച്ച ഒരു ചെറുകഥ, മികച്ച ഒരു കവിത എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വെബ് ജേര്‍ണൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വരിസംഖ്യ ഈടാക്കാതെ, സൗജന്യമായി ‘ജേര്‍ണല്‍’, നടത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എഴുതുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കാന്‍ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍  ജേർണലിൽ വരുന്ന മികച്ച സൃഷ്ടികൾ കണ്ടെത്തി അവയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രചനയ്ക്ക് എല്ലാ വര്‍ഷവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സമ്മാനം നല്‍കുന്നു.  സായാഹ്നയുടെ വരിക്കാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയുമായിരിക്കും. സമ്മാനാര്‍ഹമായ രചനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.  സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സുതാര്യവും ആയിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന്  ഫൌണ്ടേഷന്‍ നേരിട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തും.

ജേര്‍ണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ അവയുടെ രചയിതാക്കളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ‘സായാഹ്ന’ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.  നമ്മുടെ മികച്ച എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് ഒപ്പം പുതിയ എഴുത്തുകാരെയും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള യുവാക്കളായ ഗവേഷകരെയും ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭത്തിലൂടെ  കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയും എന്നാണ് സായാഹ്ന കരുതുന്നത്.

പ്രധാന കണ്ണികൾ

മറ്റു കണ്ണികൾ

ശബ്ദതാരാവലി

sreeഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനൊടുവിൽ വരെയുള്ള മലയാളഭാഷയുടെ നിഘണ്ടുക്കളിൽ സർവ്വസമ്മതമായി ഏറ്റവും ആധികാരികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മലയാള നിഘണ്ടു ആണ് ശബ്ദതാരാവലി. (ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള രചിച്ച ശബ്ദതാരാവലി മലയാളഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമെന്നു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.) 2000-ൽപരം താളുകളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാന വാക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇരുപതു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം 1917-ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ശ്രേയൽക്കരമായി സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കാവുന്ന ഒരാൾ അതിനൊക്കെയുപരി സ്വാർത്ഥലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഉഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമായി ഈ മഹത്കൃതിയെ സഹൃദയർ കണക്കാക്കുന്നു.

Continue reading ‘ശബ്ദതാരാവലി’

റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി

“റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന ലേബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുടെ ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ സേവനത്തിന്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ: Continue reading ‘റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി’

യുക്തിഭാഷ

Yukthibhasha coverശാസ്ത്രസാങ്കേതികസാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നതപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അവശ്യം വേണ്ടതു് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ വ്യുത്പത്തിയാണു്. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ചൎച്ചകളിലും ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും നിൎദ്ധാരണങ്ങളും സുലഭമായി കാണാം. തത് മേഖലകളിലെ ഉപരിപഠനത്തിൽ ആദ്യം പരിചയിക്കുന്ന ചില ഗണിത രീതികളാണു് അവകലനം (differentiation), സമാകലനം (integration), അനന്തശ്രേണികൾ (infinite series) മുതലായവ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐസൿ ന്യൂട്ടനും വില്യം ഗോട്ട്ഫ്രീഡ് ലൈബ്‌‌നിറ്റ്സുമാണു് കലനം (calculus) എന്ന ഗണിതശാഖ ഇന്നു കാണുന്ന ക്ലിപ്ത (formal) രൂപത്തിലേക്കു് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതു് എന്നാണു് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. Continue reading ‘യുക്തിഭാഷ’

ശബ്ദതാരാവലി: തെറ്റുതിരുത്തൽ

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന്റെ ശബ്ദതാരാവലി മലയാളപഠിതാക്കൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. ബൃഹത്തായ ആ ഗ്രന്ഥം വിപണിയിൽ ലഭ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അധികമാർക്കുമറിയാത്ത ഒരുകാര്യമുണ്ട്. 1923-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്നാം പതിപ്പ് പിന്നീട് പലതവണ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പലതും ശബ്ദതാരാവലിയുടെ മേന്മ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, ശബ്ദതാരാവലിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും ആ വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കവിതയുടെയോ കാവ്യത്തിന്റെയോ ഭാഗം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തന്റെ കൃതിയിൽ നിവേശിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു തലമുറയായി നമ്മൾ കാണുന്ന ശബ്ദതാരാവലിയിൽ അവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയാണു്.
Continue reading ‘ശബ്ദതാരാവലി: തെറ്റുതിരുത്തൽ’

വൃത്തമഞ്ജരി

vm-book
ഭാഷാവിദ്യാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന വൃത്തമഞ്ജരി സായാഹ്ന ഇന്നു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണു്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയ സ്രോതസ്സിൽ കണ്ട ഒട്ടനവധി തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയതു് ഷാജി അരിക്കാടും ശ്രീദേവിയും കൂടിയാണു്. സ്രോതസ്സിനെ ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വിന്യസിക്കുവാൻ പാകത്തിനു് ലാറ്റക്കിൽ മാർക്കപ് ചെയ്തുതന്നതു് അശോൿ കുമാറാണു്. ഈ പ്രവർത്തകരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്രോതസ്സു് ലഭ്യമാക്കിയ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയോടുള്ള കടപ്പാടും സായാഹ്ന രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
Continue reading ‘വൃത്തമഞ്ജരി’

പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും

കെ.വേണു

കെ.വേണു

കെ. വേണു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹികചിന്തകനും രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകനും കർമ്മോന്മുഖനായ ധൈഷണികനുമാണു്. ശാസ്ത്രപുരോഗതിയിലും അതുമൂലമുണ്ടായ സാമൂഹികപരിണാമങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളെയും നിഗമങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മമായി, വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം ചിന്താലോകത്തു് ഒരു പുതുവഴിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണവിദ്യാർത്ഥിയായി തിരുവനന്തപുരത്തു് കഴിയവേ, അറുപതുകളിലെ അന്നത്തെ കലുഷിതമായ സംഭവപരമ്പരകളിൽ കാഴ്ചക്കാരനായി നോക്കിനിൽക്കാൻ വയ്യാത്തതിനാൽ പങ്കാളിയായി. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണുവിനെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അതിതീവ്രഇടതുപക്ഷസംഘത്തിലെത്തിച്ചു. “മാവോയിസ്റ്റ്” എന്ന ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ സ്ഥാപകപത്രാധിപരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Continue reading ‘പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും’

വി.വി.കെ.വാലത്ത്–കവിയും ചരിത്രകാരനും

valath-00“വി.വി.കെ.വാലത്തിന്റെ അതുല്യസംഭാവന ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നത് സ്ഥലനാമപഠനങ്ങളെന്നാണ്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം കവിയായി തുടങ്ങി കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും വേദവ്യാഖ്യാതാവുമായി വളര്‍ന്നു ചരിത്രവീഥികളിലൂടെ സ്ഥലനാമപഠനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുകയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിലെ സ്ഥലനാമപണ്ഡിതനില്‍ ചരിത്രകാരനും കവിയും സമന്വയിക്കുന്നു. ചരിത്രസ്ഥലികളിലൂടെ സുദീര്‍ഘസഞ്ചാരം നടത്തിയല്ലാതെ വാലത്തിന് സ്ഥലനാമപഠനം അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പലപ്പോഴും കവികളില്‍ അസൂയ ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. Continue reading ‘വി.വി.കെ.വാലത്ത്–കവിയും ചരിത്രകാരനും’

ധർമ്മരാജാ

സി.വി. രാമൻ പിള്ളയുടെ ചരിത്രാഖ്യായികത്രയങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ധർമ്മരാജാ ഇന്നു് സായാഹ്ന ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്വതന്ത്രപ്രകാശനമായി പുറത്തിറക്കുകയാണു്. വായനക്കാർ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുക. കണ്ണികൾ:

പിഡിഎഫ് പതിപ്പുകൾ:

വിക്കി പതിപ്പു്: http://ml.sayahna.org/index.php/ധർമ്മരാജാ