ഫോൺ പതിപ്പുകൾ

മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഡെസ്ക്ടോപ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊ ആവശ്യമില്ല.  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഫോണിന്റെ വീതിക്കു നിജപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അഡോബി അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുകൊണ്ടു് അഡോബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കുവേണമെങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂടെ സ്വന്തം കൃതികൾ പ്രസാധനം ചെയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം — കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ — എന്നു തുടങ്ങി എന്തുവേണമെങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇമെയിലിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയോ, ഈ താളിൽ തന്നെ കമ്മന്റുകളായി ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുക. നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എപ്പോഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്നതാണു്.

 

21 Responses to “ഫോൺ പതിപ്പുകൾ”


 • നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ വർഷങ്ങളായി നിർത്തി വച്ചിരുന്ന വായനാശീലം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സായാഹ്നക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി.

 • ബൽറാം ബി

  നല്ല വിജ്ഞാന പ്രദം

 • സുനിൽ പ്രസാദ്

  വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 • നല്ല സംഭാവന. അഭിവാദനങ്ങൾ. ഇവ തനതുലിപിയിൽ വരുന്നതും സമസ്തപദങ്ങൾ സമാസിച്ചെഴുതിയും വായിക്കാനാവുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കായി കാക്കുന്നു.

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  കെ ജി എസിന്റെ പേരാട്ടം ഇന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, സന്തോഷം. പേരാട്ടം എനിക്ക് ഏറെയിഷ്ടമുള്ള കവിത. ഞാനതൊന്നു തിരിച്ചു വായിച്ചു.

  പേരുകളിൽ ജാതിനാറുന്നതും വിയർപ്പു നാറുന്നതും ഗ്രീസ് നാറുന്നതും ചേറു നാറുന്നതും ശീലം കൊണ്ട് എന്നൊരു ശക്തമായ തോന്നലുണ്ട്. ചേറു നാറുന്നവർക്കു ചേരുന്ന പേരുകൾ, വിയർപ്പു നാറുന്നവർക്കു യോജിക്കുന്ന പേരുകൾ ചന്ദനം ചാർത്തേണ്ട പേരുകൾ, പേരുകൾ മണങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നില്ല… കാലങ്ങളായുള്ള ശീലങ്ങൾ ചാർത്തിത്തരുന്ന മണങ്ങൾ…

  സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന് നന്ദി, എളുപ്പ വായനകൾക്ക്…

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  നിരഞ്ജന്റെ ‘ബാക്കി നില്ക്കുന്നത് ….’
  തള്ളവിരലിൽ തറഞ്ഞു പോയൊരു കാരമുള്ളു പോലെ … എരടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ….
  sayahna

 • ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു സംഗതി തന്നെ.

 • സാഹിത്യ രചനകൾ ഏറ്റവും സുന്ദരവും സൗകര്യപ്രദവുമായ വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കൈകളിൽ എത്തിച്ചു് ഒരു പുതിയ വായനാ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണു് സായാഹ്നയുടെ മഹത്വം.

 • രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ

  വായനാശീലമില്ലാത്ത എനിക്ക് അതുണ്ടാക്കി തന്ന സായഹ്നക്ക് വളരെ നന്ദി. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണമാണ് നമ്മെ വായിപ്പിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യവാരഫലം.

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സായാഹ്ന വായനയുടെ ലോകത്ത് നല്ലൊരു വഴികാട്ടിയാകുന്നു.

 • സുഹൃത്തേ…

  രചനകളെല്ലാം വളരെ നന്നായി വായിക്കാൻ പറ്റി. വായിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ മാന്ത്രികത്വം സായാഹ്നക്ക് ഉണ്ട്! ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ. പ്രിന്റിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. സഹകരണം ഉണ്ടാവും. നന്ദി.

  സി. ഗണേഷ് (അധ്യാപകൻ, സാഹിത്യരചന വിഭാഗം. മലയാള സർവകലാശാല)

 • Venu Edakkazhiyur

  വളരെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് സായാഹ്ന െചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിവാദ്യങ്ങൾ!

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  ചുവന്ന മൂപ്പന്റെ ആത്മഗതം, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുനർവായന …
  വെളുത്ത മൂപ്പന്റേ ദൈവത്തെ അവൻ തന്നെ സൃഷ്ടക്കുന്നു.
  നിലവിൽ ചുവന്ന മൂപ്പന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വെളുത്ത മൂപ്പന്റെ കൈവശം വേറെ ലോകമില്ല.

  വെളുത്ത മൂപ്പന്റേ ഏകാന്തരാവുകളിൽ ചുവന്ന മൂപ്പൻ നിറയുന്നില്ല, കാരണം ചുവന്ന മൂപ്പന് മരണം പോലും സ്വന്തമായില്ല.
  സക്കറിയ സാറിന്

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  അഷ്ടമൂർത്തിയുടെ സിംഗപ്പൂരിലെ പക്ഷികൾ …

  വൃത്തിയും വെടിപ്പും സ്വാതന്ത്യവും നിറഞ്ഞ പറുദീസകളിെലെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതികൾക്കകത്ത് മുഖക്കോണകങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ പരിമിതപ്പെട്ടു പോയ ഇക്കാലത്ത് ഉയരത്തെ കൊമ്പിലെ തുഞ്ചത്തെ കൂട്ടിലിരുന്ന് കിളികൾ കളിയായി പറയുന്നെതെന്താണ് …!

  നല്ല എഴുത്ത് കുട്ടേട്ടാ …

 • സലാം കറുകപ്പാടത്തു്

  ഒരു വലിയ വായനക്കാരൻ അല്ല, ഞാൻ. പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളുമാണ് അധികവും വായിക്കുക. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങളും വായച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ചതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട ചില എഴുത്തുകാരെയും ചില പുസ്തകങ്ങളും തേടിപ്പിടിച്ചു വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗം പുസ്തകങ്ങളും പെടും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നോ പുസ്തകപ്രേമി എന്നോ ഒക്കെയുള്ള പട്ടത്തിനു ഞാൻ തീരെ അർഹനല്ല എന്നു തന്നെ. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അലസതയും മടിയും ആ സ്വഭാവത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണ് പോലും ആ പ്രകൃതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടാക്കിയില്ല.

  വായനാദിനമൊക്കെ വന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചാലായി, അത്രേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വായനയോട് ഇഷ്ടക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഇതു. പൂര മടി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ ഇന്നലെ, കുറെ വായിച്ചു. സക്കറിയയുടെ കഥ, അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്ത സിയാറ്റിൽ മൂപ്പന്റെ പ്രസംഗം, സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ കഥ, പണ്ട് വായിച്ചു മറന്നു പോയ കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സാഹിത്യവാരഫലങ്ങൾ, കെ.യൂ. അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ “കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ കോമഡി” എന്ന കഥ അങ്ങിനെ കുറെ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചില ഭാഷാപ്രേമികളുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. സി.വി. രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ.എച്ച്. ഹുസ്സൈൻ, അശോക്‌ കുമാർ തുടങ്ങി മനുഷ്യസ്നേഹികളും ഭാഷാസ്നേഹികളുമായ ചിലരാണ് മടിയനും വൃദ്ധനായ എന്നെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള http://www.sayahna.org എന്ന സൈറ്റിലൂടെ, അതിന്റെ മൊബൈൽ വേർഷനിലൂടെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വായന എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത്. അതാണെങ്കിലോ, മലയാളത്തിന്റെ സുന്ദരമായ തനതു ലിപിയിലും. സായാഹ്നക്കും, സി.വി.ആറിനും, ഹുസൈനും, അശോകനുമൊക്കെ ഒരായിരം നന്ദി.

  —സലാം

 • ഈ ലിങ്കിൽ കയറി സായാഹ്നയുടെ ഫോൺ പതിപ്പിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നു തുറന്നു നോക്കൂ… നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും മനോഹരമായ ഫോണ്ട്, മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ, മികച്ച ലേ ഔട്ട്, നിലവാരം പുലർത്തുന്ന പ്രൊഫഷണലിസം. മലയാളത്തിൽ പുതിയ പുസ്തക സാധ്യത തുറക്കുന്ന സംരംഭം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം രചനകൾ വായിക്കാം. ഒന്നു കയറി നോക്കൂ…

  http://www.sayahna.org/?p=531

 • സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു

 • സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്റെ മഹത്തായ ചുവടുവേപ്പിന് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ

 • Muraleedharan Nair

  Thank you very much for this noble effort.

 • വിജ്ഞാനപ്രദമായ എഴുത്തുകൾ. സായാഹ്നക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

Leave a Reply