ഫോൺ പതിപ്പുകൾ

മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഡെസ്ക്ടോപ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊ ആവശ്യമില്ല.  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഫോണിന്റെ വീതിക്കു നിജപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അഡോബി അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുകൊണ്ടു് അഡോബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കുവേണമെങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂടെ സ്വന്തം കൃതികൾ പ്രസാധനം ചെയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം — കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ — എന്നു തുടങ്ങി എന്തുവേണമെങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇമെയിലിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയോ, ഈ താളിൽ തന്നെ കമ്മന്റുകളായി ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുക. നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എപ്പോഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്നതാണു്.

ഇന്നത്തെ പതിപ്പുകൾ

ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പുകൾ

ഐതിഹ്യമാല

 1. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 1
 2. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 2
 3. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 3
 4. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 4
 5. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 5
 6. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 6
 7. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 7
 8. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 8
 9. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 9
 10. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 10
 11. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 11
 12. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 12
 13. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 13

സാഹിത്യവാരഫലം

 1. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 22
 2. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 29
 3. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 05
 4. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 12
 5. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 19
 6. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 10
 7. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 17
 8. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 24
 9. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 31
 10. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 07
 11. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 14
 12. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 21
 13. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 28
 14. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 05

കഥ, നോവൽ, നാടകം, . . .

 1. അയ്മനം ജോൺ: ഒന്നാം പാഠം ബഹിരാകാശം
 2. ഇ ഹരികുമാർ: ദിനോസറിന്റെ കുട്ടി
 3. സഞ്ജയൻ: ടെക്‌സ്റ്റുബുക്കുകമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു്
 4. നന്ദകുമാർ: അയാൾ
 5. എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ: മറ്റേമകൾ

ലേഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം, അഭിമുഖം, . . .

 1. സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്–ഇന്നും
 2. ഗ്രാംഷി കത്തുകൾ
 3. കെ വേലപ്പൻ: കോലംകെടുന്ന കേരള തലസ്ഥാനം
 4. ആനന്ദിന്റെ നദികളും മണലും എന്ന ലേഖനം
 5. സനൽ ഹരിദാസ്: ഒരു സബാൾട്ടേൺ യുവാവിന്റെ വനിതാദിനക്കുറിപ്പു്
 6. രാഘവൻ തിരുമുല്പാടു്: ആദ്ധ്യാത്മികതയും ശാസ്ത്രീയതയും
 7. എം കൃഷ്ണൻ നായർ: ഏകാന്തതയുടെ ലയം
 8. പി എൻ വേണുഗോപാൽ: ചാപ്ലിൻ
 9. കെ വേണു: എന്താണു് പ്രപഞ്ചം
 10. വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ: വിദ്യാർത്ഥികളും മാതൃഭാഷയും

കവിത

 1. സച്ചിദാനന്ദൻ: വൃത്തം
 2. സച്ചിദാനന്ദൻ: കവിതാ വിവർത്തനം
 3. വി രവികുമാർ (വിവ): റിൽക്കെയുടെ  തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ
 4. വി എം ഗിരിജ: കവിതകൾ
 5. കുമാരനാശാൻ: സീതാകാവ്യത്തിൽ നിന്നു്
 6. നിരഞ്ജൻ: തിരക്കിനിടയിൽ
 7. പി രാമൻ: ബാഷ
 8. കെ ജി എസ്: പേരാട്ടം
 9. വി കെ നാരായണൻ: ജനായത്ത സംവാദം
 10. പി പി രാമചന്ദ്രൻ: കാറ്റേ കടലേ
 11. അൻവർ അലി: മെഹ്‌ബൂബ് എക്സ്‌പ്രസ്സ്–ഒരു ജീവിതരേഖ
 12. കാർത്തിൿ, ആദിൽ: കവിതകൾ

പലവക

 1. ഭാഷാഭൂഷണം
 2. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ലൈബ്രറി കാറ്റലോഗ്
 3. കെ എച് ഹുസൈൻ: സായാഹ്ന എന്താണു്, എന്തല്ല

 

11 Responses to “ഫോൺ പതിപ്പുകൾ”


 • നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ വർഷങ്ങളായി നിർത്തി വച്ചിരുന്ന വായനാശീലം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സായാഹ്നക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി.

 • ബൽറാം ബി

  നല്ല വിജ്ഞാന പ്രദം

 • സുനിൽ പ്രസാദ്

  വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 • നല്ല സംഭാവന. അഭിവാദനങ്ങൾ. ഇവ തനതുലിപിയിൽ വരുന്നതും സമസ്തപദങ്ങൾ സമാസിച്ചെഴുതിയും വായിക്കാനാവുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കായി കാക്കുന്നു.

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  കെ ജി എസിന്റെ പേരാട്ടം ഇന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, സന്തോഷം. പേരാട്ടം എനിക്ക് ഏറെയിഷ്ടമുള്ള കവിത. ഞാനതൊന്നു തിരിച്ചു വായിച്ചു.

  പേരുകളിൽ ജാതിനാറുന്നതും വിയർപ്പു നാറുന്നതും ഗ്രീസ് നാറുന്നതും ചേറു നാറുന്നതും ശീലം കൊണ്ട് എന്നൊരു ശക്തമായ തോന്നലുണ്ട്. ചേറു നാറുന്നവർക്കു ചേരുന്ന പേരുകൾ, വിയർപ്പു നാറുന്നവർക്കു യോജിക്കുന്ന പേരുകൾ ചന്ദനം ചാർത്തേണ്ട പേരുകൾ, പേരുകൾ മണങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നില്ല… കാലങ്ങളായുള്ള ശീലങ്ങൾ ചാർത്തിത്തരുന്ന മണങ്ങൾ…

  സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന് നന്ദി, എളുപ്പ വായനകൾക്ക്…

 • നന്ദിനി മേനോൻ

  നിരഞ്ജന്റെ ‘ബാക്കി നില്ക്കുന്നത് ….’
  തള്ളവിരലിൽ തറഞ്ഞു പോയൊരു കാരമുള്ളു പോലെ … എരടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ….
  sayahna

 • ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു സംഗതി തന്നെ.

 • സാഹിത്യ രചനകൾ ഏറ്റവും സുന്ദരവും സൗകര്യപ്രദവുമായ വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കൈകളിൽ എത്തിച്ചു് ഒരു പുതിയ വായനാ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണു് സായാഹ്നയുടെ മഹത്വം.

 • രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ

  വായനാശീലമില്ലാത്ത എനിക്ക് അതുണ്ടാക്കി തന്ന സായഹ്നക്ക് വളരെ നന്ദി. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണമാണ് നമ്മെ വായിപ്പിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യവാരഫലം.

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സായാഹ്ന വായനയുടെ ലോകത്ത് നല്ലൊരു വഴികാട്ടിയാകുന്നു.

 • സുഹൃത്തേ…

  രചനകളെല്ലാം വളരെ നന്നായി വായിക്കാൻ പറ്റി. വായിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ മാന്ത്രികത്വം സായാഹ്നക്ക് ഉണ്ട്! ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ. പ്രിന്റിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. സഹകരണം ഉണ്ടാവും. നന്ദി.

  സി. ഗണേഷ് (അധ്യാപകൻ, സാഹിത്യരചന വിഭാഗം. മലയാള സർവകലാശാല)

Leave a Reply