റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി

“റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന ലേബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുടെ ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ സേവനത്തിന്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ)
യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് ഡോളർ  10
യൂറോപ് യൂറോ  10
മറ്റു വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് ഡോളർ  10
ഖത്തർ റിയാൽ  20
യുഎഇ ദിർഹം  20
സൗദി അറേബ്യ റിയാൽ  20
കുവൈറ്റ് ദിനാർ   2
ഒമാൻ ദിനാർ   2
ബഹ്റിൻ ദിനാർ   2
മലേഷ്യ റിങ്ങിറ്റ്  25

പ്രസാധകരുടെ നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെ
ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ ചെറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർനെറ്റിനെയും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തെയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പണം/കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നല്കേണ്ടതില്ല.)

കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

  1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധന നയം
  2. സായാഹ്നയെക്കുറിച്ചു അറിയുക
  3. Who’s who
  4. സായാഹ്ന ഫോൺ പിഡിഎഫുകൾ
  5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥശേഖരം
  6. സായാഹ്ന വിക്കി

പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

0 Responses to “റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി”


  • No Comments

Leave a Reply