Phone Releases

ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പുകൾ

കഥ, നോവൽ, നാടകം, . . .

 1. അയ്മനം ജോൺ: ഒന്നാം പാഠം ബഹിരാകാശം
 2. ഇ ഹരികുമാർ: ദിനോസറിന്റെ കുട്ടി
 3. സഞ്ജയൻ: ടെക്‌സ്റ്റുബുക്കുകമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു്
 4. നന്ദകുമാർ: അയാൾ
 5. എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ: മറ്റേമകൾ
 6. ജെയമോഹൻ: കോട്ട
 7. സി സന്തോഷ്‌‌കുമാർ: നിശ്ശബ്ദം
 8. വി ശശികുമാർ: കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
 9. ജെയമോഹൻ: കുഞ്ഞിയുടെ സ്വന്തം ആന
 10. കെ യു അബ്ദുൾ ഖാദർ: കുരിശുയുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു കോമഡി
 11. സക്കറിയ: രഹസ്യപ്പൊലീസ്
 12. സി സന്തോഷ് കുമാർ: സൽമ റേഡിയോസ്
 13. സക്കറിയ: യേശുവിന്റെ ചില ദിവസങ്ങൾ
 14. സഞ്ജയൻ: ആ വമ്പിച്ച പ്രേരണ
 15. സി സന്തോഷ് കുമാർ: ഒരു തെങ്ങുകയറ്റക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ആറു ഖണ്ഡങ്ങൾ
 16. സാബു ഹരിഹരൻ: വെറുമൊരു സായാഹ്നവാർത്ത
 17. ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവു്
 18. അരവിന്ദാക്ഷൻ: അവസാനത്തെ സന്ദർശക
 19. അനിത തമ്പി: മിറാൻഡ മിറാൻഡ മിറാൻഡ
 20. ജിതേഷ്: നേരത്തോടു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
 21. കരുണാകരൻ: വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ
 22. ആർ ഉണ്ണി: മലയാളി മെമ്മോറിയൽ
 23. സി സന്തോഷ് കുമാർ: ദല്ലാൾ
 24. ഇ ഹരികുമാർ: പ്രാകൃതനായ തോട്ടക്കാരൻ
 25. സാബു ഹരിഹരൻ: നിറങ്ങളുടെ യുദ്ധം
 26. കെ ദാമോദരൻ: പാട്ടബാക്കി
 27. എം എച്ച് സുബൈർ: കെണി
 28. വി മുസഫർ അഹമ്മദ്: ടൂറിങ് ടാക്കീസ് (ചിത്രണം: രജീഷ്)
 29. വി മുസഫർ അഹമ്മദ്: ടൂറിങ് ടാക്കീസ് (ചിത്രണം: അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്)
 30. സഞ്ജയൻ: സഞ്ജയന്റെ പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം
 31. അജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി: സയലൻസർ (അദ്ധ്യാപക കഥ)
 32. വി എച്ച് നിഷാദ്: ല-എന്നു പേരുള്ള മരവും മറ്റു കഥകളും
 33. സാബു ഹരിഹരൻ: മൂന്നാമത്തെ കഥ
 34. കരുണാകരൻ: ചന്ദ്രലേഖ

ലേഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം, അഭിമുഖം, . . .

 1. സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്–ഇന്നും
 2. ഗ്രാംഷി കത്തുകൾ
 3. കെ വേലപ്പൻ: കോലംകെടുന്ന കേരള തലസ്ഥാനം
 4. ആനന്ദിന്റെ നദികളും മണലും എന്ന ലേഖനം
 5. സനൽ ഹരിദാസ്: ഒരു സബാൾട്ടേൺ യുവാവിന്റെ വനിതാദിനക്കുറിപ്പു്
 6. രാഘവൻ തിരുമുല്പാടു്: ആദ്ധ്യാത്മികതയും ശാസ്ത്രീയതയും
 7. എം കൃഷ്ണൻ നായർ: ഏകാന്തതയുടെ ലയം
 8. പി എൻ വേണുഗോപാൽ: ചാപ്ലിൻ
 9. കെ വേണു: എന്താണു് പ്രപഞ്ചം
 10. വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ: വിദ്യാർത്ഥികളും മാതൃഭാഷയും
 11. പങ്കജാക്ഷകുറുപ്പു്: പുതിയ ലോകം പുതിയ വഴി
 12. കെ ദാമോദരൻ: സാമൂഹ്യവളർച്ചയും രാഷ്ട്രപുരോഗതിയും
 13. കെ എച്ച് ഹുസൈൻ: ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
 14. താരിക് അലി–കെ ദാമോദരൻ സംവാദം ഭാഗം ഒന്നു്
 15. താരിക് അലി–കെ ദാമോദരൻ സംവാദം ഭാഗം രണ്ടു്
 16. രചന അക്ഷരവേദി: നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു് നമ്മുടെ ലിപി
 17. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ: ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തതയ്ക്കു മാത്രമായി ഒരിടമില്ല
 18. അഷ്ടമൂർത്തി: സിംഗപ്പൂരിലെ പക്ഷികൾ
 19. മധുസൂദനൻ: ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും
 20. ജോയ് മാത്യു: ഉന്മാദത്തിന്റെ സൂര്യകാന്തിപ്പൂവു്
 21. എം പി പോൾ: സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനം
 22. വി ആർ സന്തോഷ്: ചോരയുടെ കഥ അഥവാ അവയവമില്ലാത്ത ശരീരം
 23. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വിജയൻ—ഒരു പ്രശ്നവിചാരം
 24. മനോജ് പുതിയവിള: തനതുലിപി തന്നെ വേണം; അതുമാത്രം പോര
 25. വി കെ സുബൈദ: ഇരിപ്പു്–നടപ്പു്
 26. വി സനിൽ: വായന ജീവിതം തന്നെ
 27. നിരഞ്ജൻ: അറ്റ്ലാന്റിൿ മുതൽ അണിക്കോടു മുക്കു വരെ
 28. വി ആർ സന്തോഷ്: ഖസാക്ക് ശിലയെ തൊടുമ്പോൾ
 29. പി മോഹനൻ: സംസാരസാഗരത്തിലെ നക്ഷത്രമത്സ്യം
 30. സക്കറിയ: അച്ചടിദാസൻ
 31. ആൻസി ജോൺ: കാർബൺ കോപ്പി
 32. എ പി മുകുന്ദനുണ്ണി–റ്റി എം കൃഷ്ണ ദീർഘസംഭാഷണം
 33. നിസാർ അഹമ്മദ്: മലയാളിയുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും വാസ്തു ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളും
 34. കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ: ആത്മവേദനയുടെ പിടച്ചിൽ
 35. കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഗുരു നേരം I
 36. കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഗുരു നേരം II
 37. ബിനോയ് വിശ്വം: ബാലറാം …
 38. സക്കറിയ: ഹോസെ മാർട്ടി — ക്യൂബൻ സപ്നത്തിന്റെ രചയിതാവു്
 39. മധുസൂദനൻ: ഒറ്റക്കണ്ണു്
 40. സി എസ് വെങ്കിടേശ്വരൻ: ചായക്കടയിലെ മിശ്രഭോജനം
 41. ടി ബി വേണുഗോപാലപ്പണിക്കർ: ഉച്ചാരണശീലം: നിലവാരപ്പെടുത്തലും പ്രശ്നങ്ങളും
 42. ആർ ഉണ്ണി/ബെന്യാമിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ (ഭാഗം I)
 43. ആർ ഉണ്ണി/ബെന്യാമിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ (ഭാഗം II)
 44. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു സംഭവിച്ചു? (ഭാഗം I)
 45. നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു് എന്തു സംഭവിച്ചു? (ഭാഗം II)
 46. കെ എച് ഹുസൈൻ–സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ സംഭാഷണം
 47. മുസഫർ അഹമ്മദ്: ഫുട്‌ബാൾ ജിന്നുകൾ
 48. വി ആർ സന്തോഷ്: മലയാളി സിനിമ കണ്ടതു് എന്തിനു്?
 49. എൻ പി രാജേന്ദ്രൻ: 1977-2019: ചരിത്രം തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ
 50. നിസാർ അഹമ്മദ്: മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവു്
 51. കെ ജി എസ്: കാന്റോ ജനറലും നെരൂദയുടെ ആരോഹണവും
 52. പി എഫ് മാത്യൂസ്: കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും ഇടയിൽ
 53. എൻ പി രാജേന്ദ്രൻ: ഇല്ലാത്ത നക്‌സലിസം അന്നു്: ഇല്ലാത്ത മാവോയിസം ഇന്നു്
 54. കെ വി രജീഷ്: ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ മലയാളമെഴുത്തു്
 55. കെ ജി എസ്: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു്
 56. ഐ ഷണ്മുഖദാസ്: അതിജീവിക്കുന്നതാണു് കോമഡി
 57. ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ: വി. കെ. എൻ. ലോകത്തിന്റെ ‘ആരുഹു എന്തുഹു’
 58. സുനിൽ പി ഇളയിടം: ജനാധിപത്യം ഒരു സാധ്യതയാണു്
 59. കെ ദാമോദരൻ: പണമിറക്കാൻ ഗവർമ്മെണ്ടു്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
 60. കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ: ജീവിതവും മരണവും—കൊറോണയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ
 61. മധുസൂദനൻ: വെളിച്ചത്തിനെന്തൊരു വെളിച്ചം

കവിത

 1. സച്ചിദാനന്ദൻ: വൃത്തം
 2. സച്ചിദാനന്ദൻ: കവിതാ വിവർത്തനം
 3. വി രവികുമാർ (വിവ): റിൽക്കെയുടെ  തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ
 4. വി എം ഗിരിജ: കവിതകൾ
 5. കുമാരനാശാൻ: സീതാകാവ്യത്തിൽ നിന്നു്
 6. നിരഞ്ജൻ: തിരക്കിനിടയിൽ
 7. പി രാമൻ: ബാഷ
 8. കെ ജി എസ്: പേരാട്ടം
 9. വി കെ നാരായണൻ: ജനായത്ത സംവാദം
 10. പി പി രാമചന്ദ്രൻ: കാറ്റേ കടലേ
 11. അൻവർ അലി: മെഹ്‌ബൂബ് എക്സ്‌പ്രസ്സ്–ഒരു ജീവിതരേഖ
 12. കാർത്തിൿ, ആദിൽ: കവിതകൾ
 13. ലാങ്‌‌സ്റ്റ്ൺ ഹ്യുഗ്‌‌സ്: കവിതകൾ
 14. സൂരജ് കല്ലേരി: ഭാഷ
 15. ആദിത്യശങ്കർ: സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കു് സ്തോത്രം
 16. ഓ പി സുരേഷ്: ബി ഫോർ ആപ്പിൾ
 17. എൻ യു സജീവ്: നോട്ടം
 18. സച്ചിദാനന്ദൻ; കെജിഎസ്: പനി; ബംഗാൾ
 19. സി പി ഉദയചന്ദ്രൻ: രണ്ടു കവിതകൾ
 20. സച്ചിദാനന്ദൻ: കബീറിന്റെ ലഘുകവിതകൾ
 21. കെജിഎസ്/അജയകുമാർ: നാം നമ്മെ നേരിടും നേരം
 22. മുനീർ അഗ്രഗാമി: കവിതകൾ
 23. സച്ചിദാനന്ദൻ (പരി.): ബസവണ്ണയുടെ വചനങ്ങൾ

ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം

 1. ഭാഷാഭൂഷണം
 2. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (1–5 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 3. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (6–10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 4. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (11–15 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 5. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (16–20 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 6. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (21–25 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 7. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (26–30 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 8. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (31–35 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 9. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (36–40 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 10. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (41–43 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)
 11. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്: ഭാഷാ ദീപിക (1–43 അദ്ധ്യായങ്ങൾ)

Art, Cartoons, Calligraphy

 1. E P Unny: Unny@Indian Express 1
 2. Unny@Indian Express 2
 3. Unny@Indian Express 3
 4. Unny@Indian Express 4
 5. Unny@Indian Express 5
 6. Unny@Indian Express 6
 7. Unny@Indian Express 7
 8. Unny@Indian Express 8
 9. Unny@Indian Express 9
 10. Unny@Indian Express 10
 11. Unny@Indian Express 11
 12. Unny@Indian Express 12
 13. Unny@Indian Express 13
 14. Unny@Indian Express 14
 15. Unny@Indian Express 15
 16. Unny@Indian Express 16
 17. Unny@Indian Express 17
 18. Ayisha Sasidharan: Zentangles (std res)
 19. Ayisha Sasidharan: Zentangles (hi res)
 20. നാരായണ ഭട്ടതിരി: കചടതപ 1

പ്രതികരണങ്ങൾ

 1. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 1
 2. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 2
 3. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 3
 4. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 4
 5. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 5
 6. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 6
 7. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 7
 8. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 8
 9. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 9
 10. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 10
 11. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 11
 12. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 12
 13. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 13
 14. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 14
 15. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 16
 16. വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ 17

സാഹിത്യവാരഫലം

 1. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 22
 2. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 08 29
 3. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 05
 4. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 12
 5. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 09 19
 6. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 10
 7. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 17
 8. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 24
 9. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 10 31
 10. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 07
 11. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 11 14
 12. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 21
 13. സാഹിത്യവാർഫലം 1997 11 28
 14. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 05
 15. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 12
 16. സാഹിത്യവാരഫലം 1997 12 26
 17. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 02
 18. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 16
 19. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 23
 20. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 01 30
 21. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 02 13
 22. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 02 20
 23. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 13
 24. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 20
 25. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 03 27
 26. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 03
 27. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 10
 28. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 17
 29. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 04 24
 30. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 01
 31. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 08
 32. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 15
 33. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 22
 34. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 05 29
 35. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 06 05
 36. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 06 12
 37. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 07 17
 38. സാഹിത്യവാരഫലം 1998 08 07

ഐതിഹ്യമാല

 1. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 1
 2. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 2
 3. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 3
 4. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 4
 5. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 5
 6. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 6
 7. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 7
 8. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 8
 9. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 9
 10. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 10
 11. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 11
 12. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 12
 13. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 13

പലവക

 1. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ലൈബ്രറി കാറ്റലോഗ്
 2. കെ എച് ഹുസൈൻ: സായാഹ്ന എന്താണു്, എന്തല്ല
 3. ഫോൺ പതിപ്പുകൾ (ജൂൺ 2020 വരെ)
 4. What Sayahna is . . .
 5. Who’s Who
 6. ഫോൺ പതിപ്പുകൾ (ജൂലൈ 2020 വരെ)