സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (2022 01 24)

asan-rajayogam

unny-87

cvb-uparodham

nb-2020-04

പ്രതികരണങ്ങൾ ഫോറത്തിൽ എഴുതുക: https://forum.sayahna.org

  1. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂൺ ഡൈജസ്റ്റ് 87 ―
  2. എൻ ഭട്ടതിരി: കലിഗ്രഫി 2020 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ―
  3. സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ: ഉപരോധം (നോവൽ)
  4. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (വിവ: കുമാരൻ ആശാൻ): രാജയോഗം
  5. സഞ്ജയൻ: അദ്ധ്യാപകന്റെ ആവലാതി
  6. സി ജെ തോമസ്: മന്ദസ്മിതപ്രസ്ഥാനം
  7. പി കൃഷ്ണദാസ്: ഏകാന്തത, ഉന്മാദം, മരണം: ചില കുറിപ്പുകൾ
  8. എം കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം

0 Responses to “സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (2022 01 24)”


  • No Comments

Leave a Reply