സായാഹ്ന സ്വതന്ത്ര പ്രകാശന അവാർഡ്

മികച്ച സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് ‘സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍’ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനസ്ഥാപനമായ ‘സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍’ മലയാളത്തിലെ മികച്ച സാഹിത്യ രചനയ്ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുന്നു. ഈ ആഗസ്റ്റ്‌ മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സായാഹ്നയുടെ വെബ് ജേര്‍ണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രചനയ്ക്കായിരിക്കും സമ്മാനം. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഇടത്തെ, അതിലെ വീര്യവും വീഴ്ചയും ആശയും സ്വപ്നവും എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന രചനകളെയും എഴുത്തുകാരെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം രചനകളെയും എഴുത്തുകാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രബന്ധം, മികച്ച ഒരു ചെറുകഥ, മികച്ച ഒരു കവിത എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് വെബ് ജേര്‍ണൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വരിസംഖ്യ ഈടാക്കാതെ, സൗജന്യമായി ‘ജേര്‍ണല്‍’, നടത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സായാഹ്ന ഫൌണ്ടേഷന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എഴുതുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കാന്‍ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍  ജേർണലിൽ വരുന്ന മികച്ച സൃഷ്ടികൾ കണ്ടെത്തി അവയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രചനയ്ക്ക് എല്ലാ വര്‍ഷവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സമ്മാനം നല്‍കുന്നു.  സായാഹ്നയുടെ വരിക്കാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയുമായിരിക്കും. സമ്മാനാര്‍ഹമായ രചനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.  സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സുതാര്യവും ആയിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന്  ഫൌണ്ടേഷന്‍ നേരിട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തും.

ജേര്‍ണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ അവയുടെ രചയിതാക്കളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ‘സായാഹ്ന’ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.  നമ്മുടെ മികച്ച എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് ഒപ്പം പുതിയ എഴുത്തുകാരെയും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള യുവാക്കളായ ഗവേഷകരെയും ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭത്തിലൂടെ  കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയും എന്നാണ് സായാഹ്ന കരുതുന്നത്.

പ്രധാന കണ്ണികൾ

മറ്റു കണ്ണികൾ

ശബ്ദതാരാവലി

sreeഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനൊടുവിൽ വരെയുള്ള മലയാളഭാഷയുടെ നിഘണ്ടുക്കളിൽ സർവ്വസമ്മതമായി ഏറ്റവും ആധികാരികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മലയാള നിഘണ്ടു ആണ് ശബ്ദതാരാവലി. (ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള രചിച്ച ശബ്ദതാരാവലി മലയാളഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമെന്നു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.) 2000-ൽപരം താളുകളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാന വാക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇരുപതു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം 1917-ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ശ്രേയൽക്കരമായി സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കാവുന്ന ഒരാൾ അതിനൊക്കെയുപരി സ്വാർത്ഥലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഉഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമായി ഈ മഹത്കൃതിയെ സഹൃദയർ കണക്കാക്കുന്നു.

Continue reading ‘ശബ്ദതാരാവലി’

റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി

“റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന ലേബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുടെ ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ സേവനത്തിന്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ: Continue reading ‘റിവർ വാലി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി’

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

kd-coverകെ ദാമോദരന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ വായനക്കാർക്കു് ലഭ്യമാക്കുകയാണു്. 2575 പുറങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിനു 197 അദ്ധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. പത്തു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ ശേഖരത്തിന്റെ കണ്ണി താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:

http://ax.sayahna.org/collection.html

  • വെബ്/ടാബ്‌‌ലറ്റ്/ഐപാഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിഡിഎഫ്: 10
  • ഓരോ അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള ഫോൺ പിഡിഎഫ്: 197
  • ഓരോ അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള എച് റ്റി എം എൽ താളുകൾ: 197

ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ഷെയർ അലൈൿ അനുമതി പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരം വിവിധ വായനോപകരണങ്ങളിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഗവേഷകരുടെ സൗകര്യത്തിനായി വെബ് പിഡിഎഫുകളിൽ നിന്നും പാഠം നേരിട്ടു പകർത്തുവാൻ പാകത്തിലാണു് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

Continue reading ‘കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ’

യുക്തിഭാഷ

Yukthibhasha coverശാസ്ത്രസാങ്കേതികസാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നതപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അവശ്യം വേണ്ടതു് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ വ്യുത്പത്തിയാണു്. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ചൎച്ചകളിലും ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും നിൎദ്ധാരണങ്ങളും സുലഭമായി കാണാം. തത് മേഖലകളിലെ ഉപരിപഠനത്തിൽ ആദ്യം പരിചയിക്കുന്ന ചില ഗണിത രീതികളാണു് അവകലനം (differentiation), സമാകലനം (integration), അനന്തശ്രേണികൾ (infinite series) മുതലായവ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐസൿ ന്യൂട്ടനും വില്യം ഗോട്ട്ഫ്രീഡ് ലൈബ്‌‌നിറ്റ്സുമാണു് കലനം (calculus) എന്ന ഗണിതശാഖ ഇന്നു കാണുന്ന ക്ലിപ്ത (formal) രൂപത്തിലേക്കു് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതു് എന്നാണു് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. Continue reading ‘യുക്തിഭാഷ’

ശബ്ദതാരാവലി: മൂന്നാംവട്ട തിരുത്തൽ

ശബ്ദതാരാവലിയുടെ മൂന്നാംവട്ട തിരുത്തൽ സംരഭത്തിലേയ്ക്കു് നമ്മൾ കടക്കുകയാണു്. അതിന്റെ ആദ്യപടിയായി 578 പുറങ്ങളുള്ള “അ” എന്ന ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ തിരുത്തൽ പകർപ്പു് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മ്റ്റു് അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നാലെ വരുന്നതാണു്.
Continue reading ‘ശബ്ദതാരാവലി: മൂന്നാംവട്ട തിരുത്തൽ’

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

കെ ദാമോദരന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രപ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ അതിന്റെ പ്രസാധകരായ പ്രഭാതം പ്രിന്റിങ് അന്റ് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ച കാര്യം വായനക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ ആദ്യ തെറ്റുതിരുത്തൽ പകർപ്പുകൾ വിവിധ പിഡിഎഫ് രൂപങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുകയാണു്. ഒന്നാം ഭാഗം മുഴുവനുമായി ഒറ്റ പിഡിഎഫ് ആയും ഓരോ അദ്ധ്യായങ്ങൾ വീതമുള്ള ഫോൺ പതിപ്പുകളായും Continue reading ‘കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ’

ശബ്ദതാരാവലി: തെറ്റുതിരുത്തൽ

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന്റെ ശബ്ദതാരാവലി മലയാളപഠിതാക്കൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്. ബൃഹത്തായ ആ ഗ്രന്ഥം വിപണിയിൽ ലഭ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അധികമാർക്കുമറിയാത്ത ഒരുകാര്യമുണ്ട്. 1923-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്നാം പതിപ്പ് പിന്നീട് പലതവണ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പലതും ശബ്ദതാരാവലിയുടെ മേന്മ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, ശബ്ദതാരാവലിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും ആ വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കവിതയുടെയോ കാവ്യത്തിന്റെയോ ഭാഗം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തന്റെ കൃതിയിൽ നിവേശിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു തലമുറയായി നമ്മൾ കാണുന്ന ശബ്ദതാരാവലിയിൽ അവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയാണു്.
Continue reading ‘ശബ്ദതാരാവലി: തെറ്റുതിരുത്തൽ’

ഫോൺ പതിപ്പുകൾ

മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ഫോൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഡെസ്ക്ടോപ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊ ആവശ്യമില്ല.  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഫോണിന്റെ വീതിക്കു നിജപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. Continue reading ‘ഫോൺ പതിപ്പുകൾ’

The LaTeX Tutorial

primer-1The LaTeX Tutorial — A Primer was published by the Indian TeX Users Group in 2002. The intended audience were the novice users of LaTeX, particularly the students and researchers who’re disgruntled with the wordprocessors (which promise a lot with dismal delivery!). The tutorial has been very popular among this community. However, the book is not without shortcomings by way of typos, errors in the verbatim code listings and lack of a comprehensive index. Since the Indian TeX Users Group is now non-functional, Sayahna Foundation has taken up the publication of this valued documentation and released this second edition.
Continue reading ‘The LaTeX Tutorial’