കെ ദാമോദരൻ

കെ ദാമോദരന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുടെ ആദ്യ തെറ്റുതിരുത്തൽ പകർപ്പു് താഴെക്കാണുന്ന കണ്ണികളിൽ ലഭ്യമാണു.

തിരുത്താനായി ഫയലെടുക്കുമ്പോൾ പേരും ഫയൽ നമ്പറും Sayahna ശബ്ദതാരാവലി ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  തിരുത്തി കഴിഞ്ഞ ഫയലുകൾ Sayahna Returns എന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പകർത്തുക.

ഫോൺ പതിപ്പുകൾ

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1

 1. മനുഷ്യൻ
 2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
 3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിനെ?
 4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
 5. മാർക്സിസത്തിന്റെ ചരിത്രശാസ്ത്രം
 6. മാർക്സിസത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം
 7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
 8. സോഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
 9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
 10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2

 1. ധനശാസ്ത്ര പ്രവേശിക
 2. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ
 3. ഉറുപ്പിക
 4. പണം മുതൽ നയാപൈസവരെ
 5. നാണയപ്രശ്നം
 6. മുതലാളിത്തം
 7. സാമ്രാജ്യാധിപത്യവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3

 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
 2. രണ്ടു ലോകങ്ങൾ
 3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
 4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
 7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
 8. യേശുക്രിസ്തു മോസ്ക്കോവിൽതന്നെ
 9. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തനോ ശത്രുവോ?
 10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികബോധവും
 11. പള്ളിക്കൂടത്തിലെ പ്രാർത്ഥന
 12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
 13. മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വരെ
 14. ലെനിന്റെ സംഭാവനകൾ
 15. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃശക്തി
 16. തത്വവും പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4

 1. മണ്ണിനടിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ
 2. ആര്യന്മാരുടെ വിജയം
 3. പ്രാചീനേന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
 4. തത്വചിന്തയുടെ ആരംഭം
 5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
 6. ലോകായതദർശനം
 7. സാംഖ്യദർശനം
 8. യോഗദർശനം
 9. വൈശേഷികദർശനം
 10. ന്യായദർശനം
 11. മീമാംസ
 12. ജൈന-ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
 13. ജൈനദർശനം
 14. ബൗദ്ധദർശനം
 15. ബൗദ്ധദർശനത്തിന്റെ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
 16. പ്രാചീനേന്ത്യയിലെ സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
 17. ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂഡലിസം
 18. ഹിന്ദുമതം
 19. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവാദം
 20. വിശിഷ്ടാദ്വൈതവും ദ്വൈതവും
 21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
 22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
 23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
 24. ആയിരത്തെണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ്
 25. ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
 26. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
 27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 28. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം
 29. ലോകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദഘോഷും
 30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
 31. മഹാത്മാഗാന്ധി
 32. ദാർശനികരംഗത്തെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
 33. പുതിയൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5

 1. ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
 2. മന്ത്രവാദവും മതവും
 3. തത്വചിന്തയുടെ തുടക്കം
 4. ഉപനിഷത്തുകൾ
 5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
 6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
 7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
 8. ലോകായതം
 9. ബൗദ്ധദർശനത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം
 10. ജൈനദർശനം
 11. സാംഖ്യദർശനം
 12. വൈശേഷികദർശനം
 13. ന്യായദർശനം
 14. യോഗദർശനം
 15. മീമാംസ
 16. പ്രാചീനവേദാന്തം
 17. ഭഗവദ്ഗീത
 18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
 19. ബൗദ്ധദർശനത്തിലെ ഉൾപ്പിരിവുകൾ
 20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തകർച്ചയും
 21. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
 22. അദ്വൈതവേദാന്തം

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6

 1. വിശിഷ്ടാദ്വൈതം, ദ്വൈതം, ദ്വൈതാദ്വൈതം
 2. ശിവനും ശക്തിയും
 3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
 4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
 5. ഇസ്ലാമിലെ ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
 6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
 7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
 8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുടെ സ്വാധീനം
 9. രാജാറാം മോഹൻ റായ്
 10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
 11. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
 12. ഇസ്ലാമിലെ പുനരുത്ഥാനവും നവോത്ഥാനവും
 13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
 14. തീവ്രവാദികളുടെ തത്വശാസ്ത്രം
 15. മതവും ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും
 16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
 17. ഇഖ്ബാൽ
 18. മഹാത്മാഗാന്ധി
 19. മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം
 20. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
 21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം
 22. ഭാരതീയചിന്ത എങ്ങോട്ട്?

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7

 1. എന്താണ് സാഹിത്യം
 2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
 3. സാഹിത്യത്തിലെ മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
 4. പുരോഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
 5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുരോഗമന സാഹിത്യവും ചരിത്രപരമായൊരവലോകനം
 6. പുരോഗമനസാഹിത്യ\-സംഘടനയുടെ തകർച്ച: കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി
 7. അസ്വസ്ഥതയുടെ സാഹിത്യം
 8. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാവി
 9. വിചാരവിപ്ലവം
 10. പാട്ടബാക്കി
 11. `പാട്ടബാക്കി’യെപ്പറ്റി
 12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
 13. മലയാളഭാഷയുടെ ഉത്ഭവം
 14. ഭാഷയിലെ വിപ്ലവം
 15. കവിതയുടെ ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
 16. ഫോർമലിസം തലപൊക്കുന്നു
 17. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8

 1. കേരളചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം
 2. കേരളത്തിലെ ശിലായുഗ മനുഷ്യർ
 3. മഹാശിലാസംസ്കാരം
 4. ഗോത്രസമുദായങ്ങൾ
 5. സംഘംകൃതികൾ
 6. ഗോത്രഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജവാഴ്ചയിലേക്ക്
 7. മൂവരചരും ചിറ്റരചരും
 8. സംഘംകൃതികളിലെ ചേരരാജാക്കൻമാർ
 9. തൊഴിലും ജാതിയും
 10. പ്രാചീനകേരളത്തിലെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ
 11. സംഘംകൃതികളിലെ സാമൂഹ്യജീവിതം
 12. മതവും ദൈവവും
 13. പ്രാചീനകേരളത്തിലെ വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ
 14. മലയാള ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവം
 15. ഫ്യൂഡലിസത്തിലേക്ക്
 16. ചരിത്രപരമായ ഒരവലോകനം
 17. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ആരംഭം
 18. ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിന്റെ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ
 19. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും
 20. മലബാർ ലഹള
 21. നിസ്സഹകരണത്തിൽനിന്ന് നിയമലംഘനത്തിലേയ്ക്ക്
 22. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം
 23. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
 24. വീണ്ടും നിയമലംഘനം
 25. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ
 26. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം
 27. ആഗസ്റ്റ് സമരം
 28. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്ക്
 29. ഐക്യകേരളം

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

 1. കേരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉത്ഭവം
 2. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഭദ്രത
 3. പണമിറക്കാൻ ഗവർമ്മെണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
 4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നേരെ
 5. രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾ
 6. ഇടപെടൽ
 7. പതിനൊന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
 8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
 9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് വിജയിക്കുകയില്ല
 10. കർഷകസമരം
 11. സാമുദായിക ലഹളകളുടെ പാഠം
 12. ഗോവ വിമോചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
 13. ഇന്ത്യയും സോഷ്യലിസവും
 14. പുതിയ ലോകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
 15. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സോഷ്യലിസം
 16. സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
 17. സോഷ്യലിസത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാർഗ്ഗം
 18. കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
 19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക്
 20. യൂട്ടോപ്യ
 21. ഫാസിസം
 22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
 23. സോവിയറ്റ് ചൈന
 24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ വടംവലി
 25. ജയിലിന്റെ മനശ്ശാസ്ത്രം

കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

 1. ലെനിനും ഭരണകൂടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
 2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
 3. മാർക്സിസവും മതവും
 4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
 5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
 6. സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുമോ?
 7. കോൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിയേ കഴിയൂ
 8. നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ
 9. ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ചൈനയുടെ വിശകലനം
 10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പ്
 11. ശ്രീശങ്കരൻഹെഗൽ മാർക്സ്
 12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിന്റെ പൈതൃകം
 13. ജോർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
 14. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 15. രാഹുൽജി
 16. ശ്രീനാരായണഗുരു

വെബ് പതിപ്പുകൾ

 1. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
 2. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
 3. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
 4. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
 5. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
 6. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
 7. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
 8. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
 9. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
 10. കെ ദാമോദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പിഡിഎഫുകൾ

 1. ഭാഗം 1
 2. ഭാഗം 2
 3. ഭാഗം 3
 4. ഭാഗം 4
 5. ഭാഗം 5
 6. ഭാഗം 6
 7. ഭാഗം 7
 8. ഭാഗം 8
 9. ഭാഗം 9
 10. ഭാഗം 10